Nawigacja

Aktualności

Konferencja popularnonaukowa „Kształty patriotyzmu a drogi odzyskania niepodległości przez Polskę w XIX- XX wieku” – Poznań, 29 listopada 2018

W czwartek 29 listopada 2018 r. w Sali Posiedzeń im. Seweryna Mielżyńskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27/29) odbędzie się zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu konferencja „Kształty patriotyzmu a drogi odzyskania niepodległości przez Polskę w XIX- XX wieku”.

Program

10:00-10:15 Otwarcie konferencji

10:15-10:45: prof. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Filozofii UAM/Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Poznań), Patriotyzm – nacjonalizm – szowinizm versus uniwersalizm – kosmopolityzm – oikofobia. Próba usystematyzowania (beznadziejnie) pomieszanych pojęć

10:45-11:15: prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz (Instytut Filozofii UAM), Praca organiczna w koncepcjach wielkopolskich filozofów w XIX wieku

11:15-11:45: Prof. Jarosław Kłaczkow (Instytut Historii i Archiwistyki UMK), Patriotyczne tradycje polskiego protestantyzmu w okresie rozbiorów

11:45-12:15 Dyskusja

12:15-12:45 Przerwa

12:45-13:15: Prof. UAM dr hab. Marek Figura (Instytut Wschodni UAM), Patriotyzm w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej i Józefa Piłsudskiego

13:15-13:45: dr hab. Olaf Bergmann (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu/ Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu), Patriotyzm w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Romana Dmowskiego

13:45-14:15: dr hab. Marek Rembierz (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Służba na rzecz państwa w refleksji i postawach członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

14:15-15:00: Dyskusja

Moderacja: prof. UAM dr hab. Konrad Białecki (Instytut Historii UAM/Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Poznań)

Biogramy prelegentów

Prof. WZSiB dr hab. Olaf Bergmann, historyk, absolwent studiów magisterskich (1988) i doktoranckich (1995) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2014 roku doktor habilitowany. Obecnie kustosz dyplomowany Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Autor kilkunastu książek, w tym m. in. Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929 (Poznań 1998) oraz „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi …” Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 2012), a także kilkudziesięciu artykułów i recenzji naukowych.

Prof. Krzysztof Brzechczyn filozof i historyk, zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza, filozofia historii, filozofia polityczna i społeczna oraz metodologia historii. Autor książek: Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej (Poznań 1998), Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne (Poznań 1998), O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego (Poznań 2004), O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej 1980-1981. Studium z filozofii społecznej (Poznań 2013).

Prof. UAM dr hab. Marek Figura jest zatrudniony w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza i współczesna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Ukrainy i Białorusi oraz mniejszości słowiańskich w II Rzeczypospolitej, historia polskiej myśli politycznej. Autor książek: Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923 (Poznań 2001), Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego (Poznań 2008). 

Prof. Jarosław Kłaczkow zatrudniony w Instytucie Archiwistyki i Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prezes toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (2006-2015), członek Zarządu Głównego PTH (od 2015) oraz członek Komitetu Nauk Historycznych PAN (2015-2019). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw wyznaniowych i dziejów miast. Jest autorem kilkunastu monografii, redaktorem kilkunastu prac zbiorowych oraz współautorem podręczników do nauczania historii. Wśród monografii i warto wymienić: Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918-1939 (Toruń 2003​​), Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku (Toruń 2008), Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975 (Toruń 2010), Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku (Toruń 2013), zaś wśród prac zbiorowych warto wymienić: Józef Piłsudski. Człowiek – żołnierz – polityk (współredakcja Z. Girzyński, Toruń 2016) i Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy (współred. K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2016).

Dr hab. Marek Rembierz jest zatrudniony na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: filozofia i etyka (m.in. filozofia polska), religioznawstwo, pedagogika. Redaktor (wspólnie z K. Ślezińskim) „Studiów z Filozofii Polskiej”. Współredaktor m.in.: Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej (współredakcja Z. Gajdzica, Katowice 2005), Wokół «Pamięci i tożsamości» (współred. A. Olech, Poznań 2010), Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?” (współred. M. Woźniczka, Częstochowa 2013). Współredaktor dwóch tomów powstałych we współpracy polsko-słowackiej: Społeczeństwo – kultura – moralność (Bielsko-Biała 2008) oraz Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie (Bratislava 2008). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, z-ca przewodniczącego Komitetu Olimpiady Filozoficznej w Bielsku-Białej. Członek Komitetu Organizacyjnego Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych, im. Prof. Jana Szczepańskiego. Członek Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia (od 2012 r.) oraz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problematyką filozofii historii, historii filozofii polskiej oraz klasycznej filozofii niemieckiej. Ważniejsze publikacje: Hegel i Adorno – opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego i dwóch wykładni racjonalności (Poznań 2001); Filozoficzne przesłanki holizmu historiozoficznego w myśli Augusta Cieszkowskiego (2010); Spór o mesjanizm, t. 1-2 (Warszawa 2015 i 2017).

Patronat medialny:

               

 

 

do góry